Pro oznamovatele

Oznamování protiprávního jednání - whistleblowing

Dne 15. 12. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Tento zákon upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání spolu s podmínkami ochrany oznamovatele vůči odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Za tímto účelem je společnost AGRO Brno – Tuřany, a.s. povinna zavést vnitřní oznamovací systém a řešením podaných oznámení pověřit tzv. „příslušnou osobu“. Významnou povinností zaměstnavatele je zamezení jakýchkoliv odvetných opatření vůči oznamovateli souvisejících s podáním oznámení.

 

Vnitřní oznamovací systém společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Ke dni 15. 12. 2023 zavádí společnost AGRO Brno - Tuřany, a.s. (dále jen „Společnost“) systém pro podávání oznámení podle Zákona. V rámci tohoto systému je ve Společnosti určena příslušná osoba, která se jednotlivými oznámeními bude zabývat a posuzovat jejich důvodnost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • osobně u příslušné osoby,
  • telefonicky na čísle uvedené níže u příslušné osoby,
  • písemně na tuto emailovou adresu: prislusna.osoba@agro-turany.cz
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu zaměstnavatele: Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, k rukám příslušné osoby

Do oznámení uveďte:

  • jaké protiprávní jednání se jedná,
  • kdo se ho dopustil,
  • Vaše jméno a příjmení,
  • Vaše kontaktní údaje (telefon nebo email)

 

Bližší informace k tomu, jak podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti můžete nalézt v interním dokumentu Společnosti – směrnici o ochraně oznamovatelů.

Příslušné osoba pro posuzování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti:
Paní Jana Matějková, tel: +420 545 542 304

 

Vnější oznamovací systém

Zákon umožňuje podat oznámení také u Ministerstva spravedlnosti, kde se oznámením bude zabývat pověřený zaměstnanec. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel podat oznámení těmito způsoby:

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení podaných od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Pokud se takoví oznamovatelé rozhodnou oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat, bude se jím příslušná osoba zabývat, avšak v jiném režimu posuzování, než jaký požaduje Zákon. Přesto bude takový oznamovatel chráněn proti odvetnému opatření, jestliže jím podané oznámení bude podané v dobré víře a nebude obsahovat vědomě nepravdivé informace a nedojde-li podáním oznámení k porušení povinnosti mlčenlivosti.

 

Ke stažení